ภาษาญี่ปุ่น

Article

May 27, 2022

ระบบเสียง

เสียงสระ

เสียงพยัญชนะ

เสียงพยัญชนะควบกล้ำ

เสียงพยัญชนะท้ายนาสิก /N/

เสียงพยัญชนะซ้ำ /Q/

เสียงของอักษรคานะ

การลดความก้องของเสียงสระ

พยางค์และมอรา

พยางค์

โครงสร้างพยางค์

มอรา

ระดับเสียงแบบเสียงสูง-ต่ำ

ประเภทของระดับเสียงแบบเสียงสูง-ต่ำ

สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งเสียงตก

ระบบการเขียน

คันจิ

ฮิรางานะและคาตากานะ

ไวยากรณ์

โครงสร้างประโยคพื้นฐาน

ตัวอย่างประโยค

กริยารูปอดีต และปฏิเสธ

คำนามและคำบ่งชี้

คำสรรพนาม

คำบ่งชี้

ความสุภาพ

คำศัพท์

ประวัติศาสตร์

การจำแนกตามภูมิศาสตร์

กลุ่มภาษา

การเรียนภาษาญี่ปุ่น

หมายเหตุ

อ้างอิง

หนังสือและเอกสารอ้างอิง

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น