اسپانیا

Article

December 9, 2021

نام

تاریخ

زمان پیش از تاریخ

امپراتوری روم و پادشاهی گوتیک

ایبریای اسلامی

امپراتوری اسپانیا

حکمرانی ناپلئون، خیزشها و سرنگونی امپراتوری ناپلئون

انقلاب‌های اسپانیا

جنگ داخلی اسپانیا

اسپانیا در زمان فرانکو

اسپانیا پس از فرانکو

در هزارهٔ نو

جغرافیا

جزیره‌ها

کوهستان‌ها رودخانه‌ها

اقلیم

حکومت

اجزای حکومت

تقسیمات کشوری

روابط خارجی

مناقشات ارضی

نیروهای مسلح

اقتصاد

پیش از بحران مالی

رونق و رکود در بازار مسکن

کیفیت زندگی

کشاورزی

گردشگری

انرژی

ترابری

جمعیت‌شناسی

شهرهای بزرگ

مناطق شهری

گروه‌های اقلیت

مهاجرت

زبان

دین

فرهنگ

هنر

سینما

معماری

موسیقی و رقص

آشپزی

جستارهای وابسته

منابع